Reklamační řád společnosti SPA & HEALTH SERVICES, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.1.     Společnost SPA & HEALTH SERVICES, s.r.o., IČ: 267 63 443, sídlem Kališnická 2889/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92071 (dále jen jako „Prodávající) tímto reklamačním pořádkem řádně informuje kupujícího, kterým je spotřebitel (dále jen jako „Kupující“) o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen jako „Reklamace“), včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit.

1.2.     Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží ve vztahu ke kupujícímu, kterým není spotřebitel, se řídí výlučně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Občanský zákoník“) a úprava obsažena v tomto reklamačním řádu se v takovém případě neuplatí.

1.3.     Tento reklamační řád je vydaný v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen jako „Zákon o ochraně spotřebitele“), a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky. Problematika tímto reklamačním řádem neupravena se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

1.4.     Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako „VOP“). Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s VOP a tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že s nimi byl řádně seznámen. V případně vzniklého rozporu mezi ustanoveními VOP a ustanoveními tohoto reklamačního řádu mají přednost ustanovení reklamačního řádu.

1.5.     Kupující musí uplatnit svou reklamaci vždy v souladu s tímto reklamačním řádem a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

II. Odpovědnost za vady zboží

2.1.     Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal má toto požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Při prodeji zboží Kupujícímu Prodávající dále odpovídá za to, že zboží vyhovuje obecně platným závazným právním předpisům.

2.2.     Prodávající přikládá ke daňový doklad, který následně slouží k uplatnění reklamace.

2.3.     Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikli:

2.4.1.  prokazatelně nesprávným užíváním;

2.4.2. užíváním v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího;

2.4.3. prokazatelným nedovoleným zásahem do zboží;

2.4.4. opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty;

2.4.5.  užíváním v rozporu s obecně platnými a známými pravidly užívání.

2.5.     Po dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady se až do doby, kdy Kupující byl povinen po vyřízení reklamace zboží převzít, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží nebo jeho součástí, neběží od dodání nového zboží nebo jeho součásti nová lhůta k uplatnění odpovědnosti za vady.

2.6.     Požádá-li o to Kupující, sdělí Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

III. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace)

3.1.     Kupující je při převzetí zboží od Prodávajícího povinen ihned zboží zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit Prodávajícímu, a to na potvrzení o předání zboží, resp. ústně v případě osobního převzetí zboží Kupujícím.

3.2.     V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku a Kupující je oprávněn postupovat v souladu s ustanovením § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku.

3.3.     Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady je Kupující povinen:

3.3.1.  Předložit doklad o koupi zboží, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží bylo zakoupené u Prodávajícího;

3.3.2. V případě, že zboží při předání Kupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. pokud je u zboží zjevná nezpůsobilost ke konzumaci), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Prodávajícího předala. Kupující souhlasí s tím, že s ohledem na povahu zboží nemusí být na pozdější reklamace brán zřetel, a to v případě, že Kupující nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání;

3.3.3.  Poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady;

3.3.4.  Doložit fotodokumentaci, která dokládá závažný nedostatek (např. v kvalitě balení, nebo gramáži dodaného zboží;

3.3.5.  Poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost nutnou k vyplnění reklamačního protokolu a svým podpisem vyjádřit souhlas s jeho obsahem.

3.4.     Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu.

IV. Vyřízení reklamace

4.1.     Kupující je oprávněn reklamace uplatňovat elektronickou poštou na e-mailovou adresu krc@pizzanupoo.cz, a/nebo telefonicky na tel. č. +420 777 774 353, a/nebo osobně na provozovně Prodávajícího na adrese Počernická 518/55, 108 00 Praha 10 – Malešice.

4.2.     Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Lhůta počíná běžet dnem následujícím pod ni, kdy byla reklamace ze strany Kupujícího uplatněna. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení reklamované vady.

4.3.     Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení- reklamační protokol, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejíchž úplnost a správnost potvrzuje svým podpisem.

4.4.     Pokud Kupující není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahu objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat linku Prodávajícího +420 777 774 353.

4.5.     V případě, že bude reklamace oprávněná, bude Kupujícímu nabídnuta výměna zboží. Nová objednávka bude Kupujícímu dodána v co nejkratší době bez účtování ceny za dovážku.

4.6.     Pokud nastane situace, že Kupující obdrží při převzetí jiné zboží než si objednal a nechce ho, bude mu v co nejkratší době dodána správná objednávka.

4.7.     Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího dle předem sjednaného způsobu komunikace (formou SMS zprávy, telefonicky, nebo e-mailem). Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, dobu trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

V. Práva z vadného plnění

5.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5.2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal/a:

5.2.1.  Má toto Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

5.2.2.  Se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

5.2.3.  Je Zboží v odpovídající jakosti;

5.2.4.  Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

5.2.5.  Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3.     Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou mělo Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (tj. převzetím Zboží), byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5.4.     Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:

5.4.1.  Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího Zboží, či součástky;

5.4.2.  Na přiměřenou slevu z kupní ceny;

5.4.3. Na odstranění vady opravou Zboží;

5.4.4.  Na odstoupení od kupní smlouvy.

5.5.     Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámeni vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení závady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se později ukáže jako neopravitelná.

5.6.     Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě a neoznámí ani Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy.

5.7.     Nemá-li Zboží sjednané vlastnosti (uvedené v čl. 5, bod 5.2. VOP), může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží má Kupující i v případě, kdy nemůže Zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu shodné vady, či z důvodu většího počtu vad. V takovém případě má pak Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

5.8.     Není-li oprava nebo výměna Zboží možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5.9.     Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud však Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží, tato volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího.

5.10.   Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace, a to elektronicky nebo telefonicky, nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí reklamace Prodávajícím. Prodávající pak vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.11.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VI. Náhrady a řešení sporu

6.1.     Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

6.2.     V případě, že Prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Kupující obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

6.3.     V případě, že Kupující není spokojený se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, a nedošlo k urovnání sporu dohodou přímo mezi Kupujícím a Prodávajícím, má zákazník právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 868, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adroi.cz, webové stránky: adr.coi.cz.

VII. Účinnost reklamačního řádu

7.1.     Tento reklamační řád je platný a účinný od 01.02.2021.

7.2.     Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu, která nabude účinnosti nejdřív dnem následujícím po dni zveřejnění aktualizovaného znění reklamačního řádu.