Všeobecné obchodní podmínky
společnosti SPA & HEALTH SERVICES, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím provozujícím internetový obchod na webové adrese https://www.pizzanupoo.cz/ na straně jedné (dále jen jako „Prodávající“) a fyzickou osobou, spotřebitelem, nebo podnikatelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen jako „Kupující“). Internetový obchod je Prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen jako „Webové rozhraní“).

1.2.     Prodávajícím je společnost SPA & HEALTH SERVICES, s.r.o., IČ: 267 63 443, sídlem Kališnická 2889/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92071.

1.3.     Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolaní.

1.4.     Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolaní, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zvláštního právního předpisu.

1.5.     Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. Prodávajícího a Kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

1.6.     Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím- spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.7.     V případě rozdílu vzniklých mezi ustanovením těchto VOP a kupní smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, má přednost text této kupní smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.8.     Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.

1.9.     Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Aktuální znění VOP je vždy umístěno na webovém portálu.

II. Kupní smlouva

2.1.     Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží Prodávajícího (dále souhrnně jen jako „Zboží“) prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.pizzanupoo.cz (dále jen „webový portál“).

2.2.     Internetový obchod provozovaný Prodávajícím obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení následujících informací:

2.2.1.  Název produktu;

2.2.2.  Fotografie produktu, mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě produktu, pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis zboží;

2.2.3.  Specifikace produktu dle jeho povahy;

2.2.4.  Cena produktu- cena je vždy uvedená jako cena konečná včetně DPH. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.

2.3.     Veškerá prezentace Zboží umístěna na webovém rozhraní obchodu je nezávazná a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.

2.4.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Zboží je doručováno pouze na vymezeném území České republiky, jež Kupující nalezne na webovém portálu v sekci „zóny-rozvozu“, v rámci nichž je stanovena cena za rozvoz Zboží.

2.5.     Objednávku Zboží je možné učinit:

(a) prostřednictvím webového portálu (dále jen „Objednávka prostřednictvím webového portálu“);

(b) telefonicky na čísle +420 777 060 676 (dále jen „Telefonická Objednávka“).

2.6.     Objednávky je možné učinit během provozní doby dle následující věty, nejpozději však 15 minut před koncem Provozní doby. Provozní doba je v pracovní dny v době od 10.00 hod do 21.00 hod a v sobotu v době od 10.00 hod do 22.00 hod. Pokud je prováděn rozvoz, tak je rozvážka možná mezi 11.00 hod a 21.00 hod v pracovní dny a mezi 11.00 hod a 22.00 hod v sobotu (dále jen „Provozní doba“).

2.7.     Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v Objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.

Objednávka prostřednictvím webového portálu

2.8.     Objednávku Zboží prostřednictvím webového portálu provede Kupující po registraci či následně po přihlášení na webovém portálu a po vyplnění potřebných údajů. Během registrace je Kupující vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu na webovém portálu. Kupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Kupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

2.9.     Kupující vytvoří Objednávku označením jednotlivých položek Zboží a vyplněním požadovaných údajů a Objednávku odešle (učiní) Prodávajícímu prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Objednat“. Kupující má možnost údaje uvedené v Objednávce, tedy včetně údajů o objednaném Zboží, zkontrolovat a případně změnit do doby jejího odeslání. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí Objednávky elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mailová adresa Kupujícího“).

2.10.   Kupující je povinen bez zbytečného odkladu Prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít ke zneužití zákaznického účtu Kupujícího, je Prodávající oprávněn účet Kupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

2.11.   Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady za telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Telefonická objednávka

2.12.  Na základě uskutečněné Telefonické objednávky Kupujícího na výše uvedeném telefonním čísle provede Prodávající zadání Objednávky do webového portálu a potvrdí Kupujícímu přijetí Objednávky elektronickou poštou, a to na E-mailovou adresu Kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že telefonní hovory v rámci Telefonické objednávky mohou být v zájmu zvýšení kvality poskytovaných služeb nahrávány, a to pouze pro ochranu práv účastníků zákaznického vztahu.

III. Uzavření smlouvy

3.1.    Smlouva je uzavřena okamžikem doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na E-mailovou adresu Kupujícího, toto platí i v případě Telefonické Objednávky. Prodávající si však vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, tj. Kupující se stane vlastníkem Zboží až okamžikem zaplacení kupní ceny.

3.2.        Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, tady akceptovat Objednávku zejména, nikoli však výlučně s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo tyto VOP, či v případě naplnění výrobních či dodávkových kapacit.

IV. Cena Zboží a platební podmínky

4.1.     Cena Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.  V hotovosti při vyzvednutí Zboží;

4.1.2.  Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému při vyzvednutí Zboží.

4.2.     Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

4.3.     V případě platby v hotovosti či bezhotovostně prostřednictvím platebního systému je kupní cena splatná při převzetí Zboží. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. Kupující je oprávněn si Zboží převzít až po úplném zaplacení kupní ceny. V případě platby bezhotovostně prostřednictvím platebního systému je Prodávající povinen odeslat Kupujícímu potvrzení o zaplacení ceny bez zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.4.     Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5.     Je-li to v běžném obchodním styku obvyklé, nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad- fakturu. Daňový doklad bude doručen se Zbožím nebo elektronickou cestou.

4.6.     Zboží zůstává do jeho úplného zaplacení a převzetí majetkem Prodávajícího.

4.7.     Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Dodání Zboží

5.1.     Zboží je Kupujícímu dodáno:

5.1.1.  Na adresu určenou Kupujícím v objednávce;

5.1.2.  Osobním odběrem na adrese Počernická 518/55, 108 00 Praha 10 – Malešice.

5.2.     Volba způsobu dodání se provádí během objednávání Zboží.

5.3.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4.     Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, a Kupující je povinen toto Zboží při dodání převzít.

5.5.     Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání Zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí Zboží.

5.6.     V případě nepřevzetí Zboží, nebo vrácení Zboží Kupujícím bez relevantního důvodu, vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení kupní ceny Zboží a nákladů na doručení Zboží.

5.7.     V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy, apod.), může dojít k opoždění dodání Zboží. V tomto případě bude Kupující telefonicky informován o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání nezaviněné Prodávajícím nenese Prodávající odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace.

5.8.     Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v Objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, kancelářské budovy na recepci, rodinného domu apod. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů (např. imobilita) a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany Prodávajícího.

VI. Změna objednávky

6.1.     Objednávka je pro Kupujícího závazná od chvíle jejího odeslání Prodávajícímu prostřednictvím webového portálu a/nebo uskutečněním Telefonické Objednávky. Po odeslání Objednávky může Kupující adresu doručení či množství a druh doručovaného Zboží (ne však tak, aby Objednávku stornoval, tedy aby změnil množství objednávaného Zboží na žádné), a to vždy nejpozději 45 minut před avizovaným časem doručením.  

6.2.     Prodávající si vyhrazuje právo zrušit potvrzenou Objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu (např. vyčerpané kapacitě rozvážkové služby či za jiných okolností). V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího na jím uvedeném telefonním čísle.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace

7.1.     Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.

7.2.   Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost, nebo neodpovídá jiným zákonným, smluvním i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.3.     Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit bez zbytečného odkladu od převzetí Zboží. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu. Reklamaci může Prodávající uplatnit prostřednictvím e-mailu na malesice@pizzanupoo.cz nebo telefonicky na čísle: +420 777 774 353.

7.4.    V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace, číslo objednávky a    přiložit fotodokumentaci, na které je vidno závažný nedostatek v kvalitě balení, nebo gramáži dodaného Zboží.

7.5.     Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím.               
V případě uplatněné reklamace je Kupující informován o postupu při řešení reklamace.

VIII. Práva z vadného plnění

8.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

8.2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal/a:

8.2.1.  Má toto Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

8.2.2.  Se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

8.2.3.  Je Zboží v odpovídající jakosti;

8.2.4.  Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

8.2.5.  Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.     Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou mělo Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (tj. převzetím Zboží), byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.4.     Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:

8.4.1.  Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího Zboží, či součástky;

8.5.3.  Na přiměřenou slevu z kupní ceny;

8.5.4. Na odstranění vady opravou Zboží;

8.5.4.  Na odstoupení od kupní smlouvy.

8.6.     Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámeni vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení závady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se později ukáže jako neopravitelná.

8.7.     Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě a neoznámí ani Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy.

8.8.     Nemá-li Zboží sjednané vlastnosti (uvedené v čl. 8, bod 8.2. VOP), může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží má Kupující i v případě, kdy nemůže Zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu shodné vady, či z důvodu většího počtu vad. V takovém případě má pak Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

8.9.     Není-li oprava nebo výměna Zboží možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.10.   Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud však Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží, tato volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího.

8.11.   Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace, a to elektronicky nebo telefonicky, nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí reklamace Prodávajícím. Prodávající pak vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.12.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.13.   Podrobnější informace o právech Kupujícího z vadného plnění upravuje Reklamační řád, které jsou dostupné zde.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1.     Všechny informace, které Kupující při styku s Prodávajícímu uvede, jsou důvěrné a bude tak s nimi i zacházeno. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, bude Prodávající zpracovávat jeho osobní údaje pouze za účelem plnění z kupní smlouvy

9.2.     Podrobnější informace o ochraně osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údaj, které jsou dostupné zde. Tímto dokumentem pak Prodávající plní svou informační povinnost vůči Kujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/678 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího.

9.3.     Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

X. Mimosoudní řešení sporů

10.1.   Dle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý Kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s Prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy.

10.2.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

10.3.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Prha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4.   Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh Kupujícího, který je Kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

XI. Kontrolní orgán

11.1.   Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností Prodávajícího je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 896, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, telefonní číslo: + 420 222 703 404, e-mail: podatelna@coi.cz, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.2.   Odpovědnou osobou ve vztahu k České obchodní inspekci, pokud se týká provozování internetového obchodu, je Prodávající.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1.   Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 01.02.2021.

12.2.   Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3.   Veškerá práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, fotkám, logu, a dalšímu obsahu, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat, nebo jinak zneužívat webové stránky Prodávajícího, a to bez jeho výslovného souhlasu.

12.4.   Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takým dodatečně stane, namísto takto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení nové, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jakéhokoliv ustanovení VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.5.   Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.6.   Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.